[Gold Dragon Daegu] 2. Big1 Cup Day-3 플레이어

❇️ 홀덤라이프 인증업체 ❇️
가입코드 : u888
❇️ 홀덤라이프 인증업체 ❇️
가입코드 : vvv777
❇️ 홀덤라이프 인증업체 ❇️
가입코드 : u888
❇️ 홀덤라이프 인증업체 ❇️
가입코드 : pouu

[Gold Dragon Daegu] 2. Big1 Cup Day-3 플레이어
댓글 0 조회   973

간잽이
게시글 보기

2. Big 1 Cup Day-3 플레이어


17172293793453.jpg
 

1717229379522.jpg
 

17172293796797.jpg
 

17172293798363.jpg
 

17172293799944.jpg
 

17172293801558.jpg
 

17172293803355.jpg
 

17172293804925.jpg
 

17172293810778.jpg
 

17172293812362.jpg
 

17172293814125.jpg
 

17172293815735.jpg
 

17172293817336.jpg
 

17172293818881.jpg
 

17172293820447.jpg
 

17172293822023.jpg
 

17172293823683.jpg
 

17172293825234.jpg
 

17172293826864.jpg
 

17172293832501.jpg
 

17172293838213.jpg
 

17172293839829.jpg
 

현재 6/1 12:00에 Gold Dragon Daegu Big1 Cup Day-3 이벤트가 시작이 되었습니다.


Day-1, 2는 일본에서 진행이 되었고, Day-3는 대구 인터불고 카지노 내에서 진행됩니다.


25명의 해외 플레이어가 진출하여 진행 중에 있습니다. 이 게시판에서 간잽이님의 다른 글